Krav om maske ved trådfugning

Regler fra Arbejdstilsynet (AT) fastslår, at gulvlæggeren og andre håndværkere i rummet, hvor der trådfuges linoleum, som hovedregel skal bære maske

Talrige undersøgelser og tests dokumenterer, at der ikke er sundhedsskadelige effekter ved trådfugning på linoleum. Alligevel hører trådfugning på linoleum og andre elastiske gulvmaterialer ifølge AT ind under MAL-kodebekendtgørelsen. Det er en dansk særregel, der definerer forskellige krav til mærkning og arbejdsmiljø.

Gulvbranchen i Dansk Byggeri og 3F har derfor i fællesskab anmodet AT om en opblødning af MAL-kodebestemmelsernes vidtgående krav. AT har imødekommet den fælles ansøgning. Det betyder, at gulvlæggeren under selve fugearbejdet som hovedregel skal bære en halvmaske med A2/P3-filter, men også kan undgå masken ved mindre opgaver.

Del viden med hinanden

En ny BAR-vejledning viser, hvorledes de gældende regler skal forstås i praksis, herunder vejledning i under hvilke forhold kravet om maske ikke gælder. Gulvbranchen opfordrer sine medlemmer til at dele viden med hinanden, når de oplever, hvordan AT håndhæver kravet på byggepladserne.

Maskekravet gælder ikke alene gulvarbejderen, men også alle andre håndværkere der befinder sig i samme rum, men alene mens der trådfuges.

-Arbejdstilsynet har tilkendegivet, at de ikke vil føre særskilt tilsyn med om maskekravet bliver opfyldt på byggepladsen. Men vi må påregne, at de vil gøre det, når de alligevel er på byggepladsen for at føre tilsyn med, at alle andre arbejdsmiljøregler efterleves. Vi har jo fået nogle fornuftige dispensationsmuligheder, hvor maskekravet ikke gælder, og vi vil opfordre vores medlemmer til at dele viden med hinanden, om hvordan de oplever, at Arbejdstilsynet håndhæver maskekravet,’ siger Anders Hjorth Jensen, branchechef i Gulvbranchen.

Arbejdsgiverens ansvar

Det er arbejdsgiverens ansvar at sikre, at medarbejderne kan udføre sit arbejde forsvarligt. Da gulvlæggeren sjældent arbejder alene i et rum, hvor der trådfuges, skal du som gulventreprenør være opmærksom på, at det er bygherrens ansvar at sørge for, at projektets opgaver kan løses, uden at håndværkerne generer hinanden med påvirkninger fra støj, støv eller kemiske stoffer.

Det er arbejdsgiverens pligt at sørge for at udlevere egnet maske og filter, at oplære og instruere medarbejderen i brugen og føre tilsyn med, at arbejdet udføres forsvarligt. Sker det ikke, kan arbejdsgiveren blive straffet. Heroverfor har gulvlæggeren tilsvarende pligt til at bruge den udleverede maske, og kan ligeledes blive straffet, hvis han ikke gør det.

Mindre opgaver udtaget

Trådfuger den enkelte gulvlægger mere end 15 meter på en dag skal der bruges maske, uanset hvor stort det samlede gulvareal er. I vejledningen fra BAR er der givet to eksempler på reparationsopgaver, hvor der i begge tilfælde skal bæres maske. Dels udskiftning af et gulv på et lille toilet og forrum. Dels sammenlægning af to kontorlokaler, hvor skillevæggen fjernes.

Maskekravet gælder ikke for reparationsarbejder og små-opgaver. Hvis der udføres mindre end 15 meter fuge per arbejdsdag, og hvis der er tale om mindre opgaver i forholdet 1:10, 1 meter fuge pr. 10 kvadratmeter gulvflade, er opgaven undtaget for maskekravet i henhold til BAR-vejledningen. Eksempler på det fra vejledningen kunne være reparation af gulv i en døråbning eller sammenlægning af to kontorer.

Gode råd til håndtering af kravet

Dansk Byggeri og Gulvbranchen har udarbejdet materialer og vejledninger, som informerer vore medlemmer om, hvordan de skal håndtere reglerne i praksis. Her finder medlemmerne også forslag til, hvordan de bedst kan instruere deres medarbejdere. Ligesom de også finder faktaarket med de nye regler fra BAR.

Læs mere på foreningens hjemmeside www.gulvbranchen.dk. om:

  • Hvad er arbejdsgiveres objektive ansvar for med personlige værnemidler
  • Hvordan en APV for området kan udformes
  • Eksempel på dokumenter, der kan bruges som dokumentation for udlevering personlige værnemidler og instruktion af personalet i brugen af disse
  • Hvordan du forholder dig, hvis du modtager påbud eller bøder af Arbejdstilsynet

Maskekravet er trådt i kraft, og aftalen gælder frem til sommeren 2016, hvor den revideres.